ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
про укладення договору доручення

Суб'єкт підприємницької діяльності, фізична особа-підприємець Каташинський Олександр Миколайович, іменований надалі «Повірений», публікує / розміщує цю оферту - офіційну пропозицію укласти договір доручення, на нижченаведених умовах.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНІЙ ОФЕРТІ

1.1. Відповідно до мети цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

Оферта - адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі пропозиція Повіреного на укладення Договору на умовах, що містяться в цій оферті.

Опублікування - розміщення тексту цієї Оферти в його останньої діючої редакції у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою https://zakaz.ua.

Сайт - сайт Повіреного у мережі Інтернет за адресою https://zakaz.ua.

Довіритель - фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, та за завданням якої Повірений надає Послуги.

Сторони - Довіритель і Повірений у сукупності, а кожен окремо - Сторона.

Послуги - послуги, що надаються Повіреним, пов'язані з укладанням від імені та за рахунок Довірителя дрібного побутового договору (договорів), з продавцями таких Продуктів, які були обрані Довірителем на умовах даного Договору. Послуги включають в себе вибір, придбання, упаковку зазначених Довірителем Продуктів, а також їх зберігання на умовах даного Договору до моменту передачі Довірителю.

Продукти - товари, з переліку, наведеного на Сайті, на придбання яких Довіритель довіряє Повіреному укласти відповідний договір з їх продавцем.

Акцепт Оферти – виражена у формі укладання Договору повна і беззастережна згода Довірителя з умовами Оферти шляхом заповнення всіх необхідних полів та/або внесення своїх реєстраційних даних на сторінці Сайту, де розміщена дана Оферта.

Договір - укладений за допомогою Акцепту Оферти договір доручення між Довірителем та Повіреним. Будь-яке посилання в оферті на Договір (розділ або пункт Договору) та / або його умови означає відповідне посилання на цю Оферту (її пункт або розділ) та / або її умови.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Повірений зобов'язується за завданням Довірителя надавати Послуги, а Довіритель зобов'язується приймати такі Послуги Повіреного на підставі даної Оферти.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. З метою виконання даної Оферти, Повірений бере на себе наступні зобов'язання:

3.1.1. Розмістити на Сайті перелік Продуктів і, за технологічної можливості, вносити в такий перелік зміни таким чином, щоб на Сайті у вільному доступі для Довірителя завжди був відображений перелік Продуктів в його останній чинній редакції.

3.1.2. Надавати Послуги відповідно до умов Оферти та Договору, а також з тим ступенем якості, яке є характерним для надання послуг такого роду.

3.2. З метою виконання даної Оферти Довіритель бере на себе наступні зобов'язання:

3.2.1. Оплачувати Послуги Повіреного у відповідності до розділу 5 Оферти.

3.2.2. У разі отримання від Повіреного персональних реєстраційних даних (логін і пароль), призначених для авторизації на Сайті і доступу в особистий кабінет на Сайті, забезпечувати збереження і конфіденційність реєстраційних відомостей. Всі дії в період чинності Договору з використанням логіна і пароля Довірителя, вважаються здійсненими Довірителем. Повірений не несе відповідальність за несанкціоноване використання реєстраційних даних Довірителя третіми особами.

3.2.3. При Акцепті оферти, а також при користуванні Сайтом дотримуватися всіх чинних норм та вимог міжнародного, національного та регіонального законодавства України, а також норм і правил окремих територій, організацій, органів, в тому числі правил Інтернет-eтики.

3.2.4. Прийняти Продукти належної якості, а у випадку обрання послуги "Самовивіз", забрати вибрані ним Продукти протягом 36 годин з моменту Акцепту Оферти, за адресою, що вказана на сторінці Акцепту Оферти після заповнення всіх обов’язкових полів.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Повірений на підставі даної Оферти надає послуги з вибору, пакування та зберігання таких продуктів, які були обрані Довірителем при Акцепті Оферти, і за такими цінами як були зазначені на Сайті в момент Акцепту Оферти, а також укладає дрібну побутову угоду із третьою особою, яка є продавцем таких Продуктів, на придбання таких Продуктів.

4.2. Надання Послуг починається не пізніше 2 годин з моменту Акцепту Оферти, але в часи роботи згідно пункту 4.10. У випадку, якщо Акцепт Оферти здійснено у час , коли до завершення робочого часу Повіреного за пунктом 4.10 залишилось менше двох годин, надання Послуг може бути здійснено, за вибором Повіреного, після початку наступного робочих годин Повіреного, сказаних в пункті 4.10.

4.3. Сторони безумовно погодились та визнали, що для Акцепту Оферти та надання Послуг Довіритель не зобов’язаний надавати Повіреному довіреність на укладення від його імені договорів, передбачених даною Офертою.

4.4. Дана Оферта вважається належним чином акцептованою (оформленою) тільки після вибору Довірителем на Сайті Продуктів, які будуть йому вибрані і передані згодом Повіреним, вибору Довірителем способу оплати за надані йому Послуги, проставлення знаку «V» напроти виразу «Я згоден з текстом даної Оферти і приймаю всі її умови за власним бажанням», внаслідок чого Довіритель переходить на сторінку особистого кабінету Довірителя на Сайті з метою формування для нього індивідуального рахунку на оплату Послуг, які будуть йому надані внаслідок Акцепту Оферти. Після Акцепту Оферти Повірений з Довірителем вважаються Сторонами Договору, з усіма правами та зобов'язаннями з цим пов'язаними.

4.5. Заповнення Довірителем необхідних полів на сторінці Сайту, де розміщена Оферта, (позначених знаком «*») при використанні відповідної можливості на Сайті є його реєстрацією на Сайті. Подальше користування Довірителем Сайтом здійснюється без необхідності його реєстрації - шляхом заповнення полів «логін» і «пароль» на Сайті, що призводить до переходу в особистий кабінет Довірителя на Сайті. Сторони беззастережно погодилися, що Повірений має право звертатися до Довірителя в порядку виконання даного Договору з використанням виключно тієї контактної інформації, яка розміщена на Сайті в ході реєстрації Довірителя. Повірений, не за яких обставин, не несе відповідальності за правильність такої інформації або за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором через неправильність такої інформації.

4.6. Зобов'язання Повіреного з надання Послуг не поширюються на випадки неповного заповнення Довірителем необхідних для заповнення замовлення полів Оферти, а також на випадки не надходження від Довірителя оплати за Послуги по даній оферті.

4.7. Рахунок до оплати формується безпосередньо на сторінці переходу на основі вибору Продуктів. Сформований рахунок набуває чинності (і йому присвоюється реєстраційний порядковий номер) відразу ж з моменту його формування. Спосіб оплати Довіритель обирає за власним бажанням з переліку можливих способів оплати, вказаних на Сайті на момент відповідного випадку замовлення ним Продуктів.

4.8. У разі нездійснення оплати за рахунком, згідно з цією Оферти, Повірений розриває Договір з моменту виникнення простроченої заборгованості в односторонньому порядку без необхідності повідомлення про це Довірителя.

4.9. Довіритель після підтвердження відповідного замовлення не має права змінювати Послуги, що надаються йому за даною Офертою або вибирати інші Продукти в рамках такого замовлення, але може здійснити інше замовлення шляхом вибору іншого об'єму або переліку Продуктів в особистому кабінеті на Сайті.

4.10. Послуги з даної Оферти надаються 08:00 до 23:00 кожен день окрім неділі.

4.11. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у наданні йому Послуг на власний розсуд у разі невиконання Довірителем умов даної Оферти. Повідомлення про відмову в наданні Послуг направляється на адресу електронної пошти Довірителя, вказаний ним при Акцепті оферти. При цьому, грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються Повіреним Довірителю тим же способом, яким була зроблена оплата. Довіритель одноосібно несе ризик технічної неможливості такого повернення.

4.12. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності, а також інших позначок датування та маркування Продуктів, наведених на фото відповідного Продукту на Сайті та на вибраних Довірителем продуктах, фактично переданих йому Повіреним не є порушенням умов Договору. Крім того, Сторони погоджуються, що фото відповідного Продукту на Сайті може також містити прозорий логотип Повіреного на зображенні Продукту, незначні пошкодження Продукту або упаковки Продукти (подряпини, надрізи, збиті кути тощо), а також інородні об’єкти на Продукті або упаковці (бруд, пил,фарба, спітнілість тощо); при цьому фактично передані Довірителю Продукти таких логотипів / пошкоджень / об’єктів можуть не містити.

4.13. При передачі Продуктів Довірителю Повірений передає йому також касовий чек, отриманий від продавця Продуктів. З моменту передачі зазначеного чека Послуги вважаються наданими належним чином у повному обсязі.

4.14. Умова про забезпечення належної якості Послуг визнається виконаним за відсутності обґрунтованих письмових скарг і претензій Довірителя до такого якості, що надійшли Повіреного не пізніше двох робочих днів з дати, коли мала місце неякісне надання Послуг.

4.15. Якщо Довіритель вирішив видалити із Сайту свої персональні дані, то це не зобов’язує Повіреного видалити будь-які статистичні дані на Сайті щодо користування Довірителем Послугами.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Вартість Послуг визначається при кожному Акцепті Оферти за кожне замовлення окремо на підставі встановлених Повіреним цін, ознайомитися з якими Довіритель безперешкодно має право на Сайті Повіреного, в українських гривнях. У разі розміщення на Сайті вказівки ціни та / або вартості Послуг в інших валютах, а також у разі, коли Довіритель є резидентом держави, чинне законодавство якої передбачає обов'язкові операції в іншій валюті, фактична вартість Послуг прораховується в доларах США за курсом центрального банку держави до валюті такої держави, який діє на дату виставлення Повіреним відповідного рахунку.

5.2. Вартість Послуг включає в себе як вартість замовлених Довірителем Продуктів, так і винагороду Повіреного, а також всі податки, проте не включає комісії, які можуть бути витребувані третіми особами у зв'язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів). Вартість доставки Продуктів Довірителю також не включена у вартість Послуг.

5.3. Сторони погодили спосіб оплати за надання Послуг: через Інтернет шляхом використання електронних платіжних систем.

5.4. Оплата Послуг проводиться Довірителем в українських гривнях платежем у розмірі 100% (ста відсотків) вартості Послуг за відповідним замовленням, незалежно від форми оплати, протягом 2 годин з моменту вступу в силу відповідного рахунку. Затримка здійснення оплати, окрім зазначеного, терміну дає Повіреному право призупинити надання Послуг до дня надходження відповідних грошових коштів від Довірителя або, за його вибором, розірвати Договір в односторонньому порядку. Якщо кошти за оплату Послуг були сплачені Довірителем, але не дійшли до рахунку Повіреного з причин, не залежних від Довірителя, то Сторони мають спільно знайти шлях повернути гроші Довірителю.

5.5. Оплата Послуг повинна бути здійснена Довірителем у формі та у спосіб, обраний Довірителем при Акцепті Оферти. При цьому вибір і використання способу і форми оплати Послуг проводиться Довірителем на власний розсуд.

5.6. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання вибраних Довірителем способу / форми оплати виходять за рамки Оферти (Договору) і регулюються договорами між Довірителем та відповідними організаціями.

5.7. Послуги вважаються оплаченими Довірителем з моменту отримання Повіреним підтвердження з банку Повіреного про надходження суми оплати на поточний рахунок Повіреного. У виняткових випадках, на розсуд Повіреного, підтвердженням факту оплати можуть служити: а) копія платіжного доручення або копія квитанції про внесення готівкових коштів через відділення банку з печаткою цього відділення банку; б) верифікація Повіреним факту платежу на користь Повіреного через платіжну систему в разі здійснення Довірителем електронного платежу; в) належне оформлення уповноваженим співробітником Повіреного прибуткового касового ордера на отримання коштів у разі оплати готівкою.

6. ЗМІНА ЦІН І УМОВ ОФЕРТИ

6.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту опублікування відповідної редакції Оферти на Сайті в мережі Інтернет за адресою https://ultramarket.zakaz.ua/uk/service-page/oferta/ і діє до моменту відкликання Оферти Повіреним.

6.2. Повірений залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін Повіреним в оферті, такі зміни набувають чинності, у тому числі для Довірителів, які здійснили Акцепт Оферти, з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

6.3. Розмір винагороди Повіреного встановлюється Повіреним на власний розсуд. Розмір такої винагороди може бути змінений на розсуд Повіреного, що не міняє ціну відповідної Оферти, вже акцептованої Довірителем належним чином.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Протягом терміну дії Договору Повірений докладе всіх зусиль для надання Послуг у відповідності з усіма їхніми характеристиками, зазначеними Довірителем. При цьому Повірений не гарантує абсолютно точного виконання всіх побажань Довірителя.

7.2. В ході надання Послуг Повірений гарантує:

7.2.1. Вибір для Довірителя саме того переліку та обсягу Продуктів, який був обраний останнім при Акцепті Оферти; при цьому обсяг Продуктів, що продаються «на вагу» може відрізнятися від обраного Довірителем не більше, ніж на 5% у бік зменшення. При такому розходженні, а також у випадку відсутності вибраного Довірителем Продуктів для придбання у продавців таких Продуктів, різниця грошових коштів Довірителя залишається у Повіреного та оформлюється як знижка в наступних Договорах між Довірителем та Повіреним;

7.2.2. Можливість телефонної консультації Довірителя за телефоном, вказаним на Сайті з питань надання Послуг;

7.2.3. Вибір з обсягу ідентичних Продуктів – найсвіжіших, виходячи з терміну їх придатності;

7.2.4. З переліку відібраних в рамках відповідного замовлення Продуктів не буде таких, які прострочені до вживання, а також таких, які мають зовнішні пошкодження або інші дефекти, що негативно впливають на їх смакові чи інші властивості;

7.2.5. Ціни на Продукти після Акцепту Оферти не зміняться в ході надання Послуг за окремим замовленням;

7.2.6. Будь-які позначення на фотографічному зображенні Продукту, розміщеному на Сайті - а не на самому Продукті, не є частиною такого Продукту.

7.3. В ході надання Послуг Повірений здійснює все можливе, але не гарантує:

7.3.1. Що фактично вибрані Продукти матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті;

7.3.2. Абсолютною фотографічної ідентичності Продуктів на Сайті і фактично переданих за Договором;

7.3.3. Відповідності смакових, гастрономічних, дієтичних і інших властивостей Продуктів, обраних Довірителем очікуванням останнього або опису Продукту, наданого його виробником або продавцем;

7.3.4. Фактичну наявність вичерпного переліку обраних Довірителем на Сайті Продуктів для їх передачі Довірителю на умовах даного Договору.

7.4. За винятком гарантій, прямо зазначених в оферті, Повірений не надає ніяких інших прямих гарантій чи гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо відповідності Послуг конкретним цілям Довірителя, або їх придатності для інших цілей і завдань.

7.5. Приймаючи умови даної Оферти шляхом її акцепту, Довіритель запевняє Повіреного і гарантує, що він:

7.5.1. укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.

7.5.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

7.5.3. використовує достовірні дані та інформацію, що передаються Повіреного при оформленні Замовлення і платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата Послуг.

7.5.4. володіє грошовими коштами в достатньому обсязі для оплати Послуг;

7.5.5. є повнолітнім та йому не заборонено купувати та отримувати алкогольні та тютюнові вироби, згідно чинного законодавства України (у випадку замовлення таких виробів), а також, що особа, яка забирає Продукти у Повіреного від імені Довірителя (якщо це не сам Довіритель) також є повнолітню, їй не заборонено купувати та отримувати алкогольні та тютюнові вироби, та діє вона відповідно до згоди Довірителя.

8. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепти оферти і діє до моменту виконання Повіреним зобов'язань з надання Послуг в об'ємі, відповідному розміром виробленої Довірителем за Договором оплати, або до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір може бути розірваний:

8.2.1. Довірителем або Повіреним у випадках, передбачених чинним законодавством України і даною Оферти;

8.2.2. Будь-який Стороною в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення;

8.2.3. За взаємною домовленістю Сторін.

8.3. Розірвання Договору Довірителем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Повіреного обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Довірителя.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Повірений несе наступну відповідальність за Договором:

9.1.1. У разі якщо з якої-небудь причини Повірений не почне надання Послуг, або почне таке надання з порушенням строків, відповідальність Повіреного за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Довірителя щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням терміну надання Послуг на відповідний період.

9.1.2. Повірений, ні за яких обставин, не несе відповідальності за Договором за а) будь-які дії / бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін; б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Довірителя і / або третіх сторін незалежно від того, могла Повірений передбачати можливість таких збитків чи ні; в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Довірителем обраної ним форми оплати Послуг.

9.2. Повірений звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання Послуг за даною оферти у випадках, невиконання Довірителем будь-якої з умов даної Оферти.

9.3. Сукупна відповідальність Повіреного за Договором, з будь-якого позовом або претензії, в тому числі зі Сторони Довірителя щодо Договору обмежується сумою платежу, сплаченого Повіреного Довірителем в рамках співробітництва між Сторонами по даній оферті, виконання, невиконання або неякісне виконання якої з'явилися причинами настання відповідальності Повіреного.

9.4. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, Повірений звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Повіреним Договору та непідконтрольні Повіреного.

9.5. Довіритель несе відповідальність за даним Договором у повному розмірі:

а) за недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні ним будь-яких дій в якості Довірителя,

б) за недостовірність відомостей, переданих їм Повіреного,

в) за невиконання гарантій, що містяться в пункті 7.5 цієї Оферти.

9.6. Довіритель зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати всі суперечки і врегулювати всі претензії та позови третіх осіб, інструкції та вимоги уповноважених державних та районних виконавчих органів влади, які надійшли як на адресу Довірителя, так і на адресу Повіреного, у зв'язку з використанням результатів Послуг, а також відшкодувати всі збитки і витрати, понесені Повіреним у зв'язку з такими претензіями та позовами.

9.7. Якщо Довіритель не забрав Продукти на умовах п. 3.2.4. даної Оферти, Повірений має право використати такі Продукти на власний розсуд та позбавляється обов’язку передати такі Продукти Довірителю або повернути йому кошти.

9.8. У разі порушення Довірителем умов Договору, Повірений має право припинити надання Послуг до моменту усунення Довірителем допущених порушень і відшкодування (компенсації) завданих Повіреного таким порушенням збитків та / або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Довірителю.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Усі питання, неврегульовані Офертою або Договором, регламентуються чинним законодавством України (зокрема статтями 245, 1007 Цивільного Кодексу України та іншими положеннями про договори доручення). Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору.

10.2. При наявності в Оферті термінів, значення яких не визначене в пункті 1.1 Оферти і не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченням, наведеним на Сайті Повіреного, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту у сфері Інтернет-комунікацій.

10.3. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Усі повідомлення повинні бути написані українською або російською мовою та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою, факсом або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

10.4. Цілісність Договору. Договір являє собою повну домовленість між Повіреним і Довірителем. Повірений не бере на себе ніяких умов і зобов'язань щодо предмета Оферти не зазначених в Оферті. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Повіреним і Довірителем.

10.5. Роздільність положень. Якщо будь-яка з умов Оферти визнано недійсним або незаконним, або не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, таке положення повинно бути виділено з Оферти і замінено новим положенням, максимально відповідає початковим намірам, містилася в оферті, при цьому інші положення Оферти(Договору) не змінюються і залишаються в силі.

10.6. Будь-яке повідомлення, замовлення, запит і інші звернення Довірителя до Повіреного вважаються належним чином відправленими і отриманими Повіреним, а також породжують для Сторін права та обов'язки на умовах даної Оферти тільки за умови, якщо вони надійшли з адреси (у тому числі електронної), зазначеної Довірителем в даній Оферті.

11. РЕКВІЗИТИ ПОВІРЕНОГО

ФОП Каташинський Олександр Миколайович

Зареєстроване місцезнаходження: 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, буд.9А, кв.42

код за ЄДРПУО: 3401010355

Опубліковано: 11.05.2021